परिक्षा भवन तोकीएको र प्रवेश पत्र लिने आउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना ।

Supporting Documents: